ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

         Координатори Регіонального антикризового штабу боротьби з коронавірусною інфекцією у Запорізькій області

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Липень 2020 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 422091 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 14039 разів

Василівська міська рада

Переглядів: 13407 разів

Освіта

Переглядів: 12131 разів

Витяги з положень про структурний підрозділ райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

11.12.2012       № 949

 


ПОЛОЖЕННЯ
про  управління фінансів Василівської

 районної державної адміністрації Запорізької області

1. Управління фінансів Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі - управління) є структурним підрозділом Василівської  районної державної адміністрації і утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.  

        2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про управління.

        3. Основними завданнями управління є:

        - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
        - складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання їх на розгляд  районній державної адміністрації;

       - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-          економічного розвитку району;

       - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного  планування та здійснення витрат;

       - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

        4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

        1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

        2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

        3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів району аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
        4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

        5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

        6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

        7)  забезпечує складання та затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

        8) здійснює у процесі виконання районного бюджету  прогнозування та проводить аналіз доходів районного бюджету;

        9) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, територіальним управлінням Державної казначейської служби України, з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міських рад забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

      10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених районним бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетах призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;
      11) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів району та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

      12) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

      13) розглядає бюджетну та фінансову звітність  про виконання бюджету району та інші фінансові звіти, подані територіальним  управлінням Державної казначейської служби України;

      14) проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджетів району, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;
      15) проводить на базі статистичної; фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

     16) готує та надає районній раді та місцевим радам офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного та місцевих  бюджетів для прийняття рішення про внесення змін до цього  місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів районного бюджету;

     17) проводить моніторинг змін, що вноситься до районного бюджету;

     18) організовує розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;    

      19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

     20) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів району;

     21) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

     22) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

     зупинення операцій з бюджетними коштами;

     призупинення бюджетних асигнувань;

     зменшення бюджетних асигнувань;

     повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

     безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

      23) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

     24) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

     25) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

     26) готує і подає районній раді  офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету;

     27) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства;

     28) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

     29)  здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.       

            

       5. Управління має право:

        1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації,  виконавчих органів міських, селищної, сільських рад, органів  державної податкової служби, територіальних органів Державної казначейської служби України, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, банків та інших фінансових установ  документи та інші матеріали, необхідні для складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів  та звітування про їх виконання;

        2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

         3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

        4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

        6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, державною податковою службою, Державною фінансовою інспекцією, територіальним управлінням  Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

        7.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації та з директором Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.

         Начальник управління має заступника, який за  поданням начальника  управління фінансів призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.

 

       8. Начальник управління:

       1)здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань,  сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

       2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

       3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпляють права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції;

       4) затверджує положення про відділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

       5) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

       6) вживає заходів до удосконалення та підвищення ефективності роботи управління;

       7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

       8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

       9) вносить  пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

       10) може брати участи у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       11) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

       12) здійснює добір кадрів;

       13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців управління;

       14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

-   призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-   прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

       15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

       16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

       17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

       9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.

 

       10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

       11. Граничну чисельність, структуру управління фінансів затверджує голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

       12. Штатний розпис та кошторис управління затверджується відповідно до вимог діючого законодавства.

 

       13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державногої казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            В.А.Давидков

 

 

 

субота, 07 Листопада 2015 18:27

Переглядів: 682

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області