ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТі

ПОШУК НА САЙТІ

КАЛЕНДАР

« Вересень 2021 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНЕ

Пошук

Переглядів: 478118 разів

Телефонний довідник

Переглядів: 17409 разів

Освіта

Переглядів: 14109 разів

Регламент роботи райдержадміністрації

 

І. Загальні  положення

 

1. Регламент Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Регламентом.

         3. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її  компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), начальниками відділів апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

         4. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

         5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), а також з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

ІІ. Розподіл  обов’язків між головою,

першим заступником голови, заступниками голови,

керівником апарату райдержадміністрації,

іншими посадовими особами районної державної адміністрації

 

6. Розподіл обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови і керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;

відділи апарату, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідною посадовою особою;

підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядок заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників голови, керівника апарату в разі їх відсутності.

         7. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації  очолюють  відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

 

ІІІ. Планування роботи районної державної адміністрації

 

         8. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами згідно з додатком 1, оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби оперативними (тижневими) планами, які затверджуються головою  райдержадміністрації.

9. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

10. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації за пропозиціями начальників відділів апарату, керівників структурних підрозділів, погодженими з першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи вносяться до організаційного відділу апарату райдержадміністрації відповідно до 15 грудня і 25 числа останнього місяця кварталу. Для формування оперативного плану роботи райдержадміністрації керівниками підрозділів райдержадміністрації подаються пропозиції до організаційного відділу  апарату райдержадміністрації до 25 числа кожного місяця (місячні плани) та щоп’ятниці до 12-00 (тижневі плани).

         12. Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації готує проекти перспективного (річного) і поточного (квартального), оперативного (місячного) планів роботи райдержадміністрації та відповідні проекти розпоряджень голови райдержадміністрації для їх затвердження.

13. Перспективний план роботи «Основні напрямки діяльності облдержадміністрації» формується за такими розділами:

         соціально-економічний  блок;

         блок капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

         блок агропромислового  комплексу;

         гуманітарний блок;

         блок основних організаційно-масових заходів.

7. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

14. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

1) актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

2) перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

3) перелік питань щодо підготовки проектів розпоряджень голови  райдержадміністрації;

4) питання про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

5) питання про діяльність відділів апарату,  структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації;

6) основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або в яких бере участь.

15. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

16. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого  плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Виключення питання з плану роботи здійснюється з дозволу голови  районної державної адміністрації на підставі доповідної записки першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

17. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи відділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень розділу ІІІ пунктів 1-11  цього Регламенту.

18. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

         19. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється першим   заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації подають до організаційного відділу апарату райдержадміністрації звіти про виконання квартального плану роботи (попереднього кварталу) до 10 числа першого місяця наступного кварталу, та щороку до 15 січня - звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи облдержадміністрації.

         Організаційний відділ апарату райдержадміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного та квартальних планів роботи райдержадміністрації, які візуються першим   заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації.

20. Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

         21. Для формування оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації враховуються пропозиції першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації та щочетверга подаються до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

         Організаційний відділ апарату райдержадміністрації готує проект оперативного (тижневого) плану роботи райдержадміністрації, який  візується керівником апарату райдержадміністрації та подається на затвердження голові райдержадміністрації у п’ятницю до 15-00.

22. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інформування та щорічне звітування перед  обласною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також соціально-економічне, суспільно-політичне, екологічне та інше становище на відповідній території, проводиться організаційним відділом апарату райдержадміністрації на основі звітів відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації  (відповідно до розподілу обов'язків).

 

ІV. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

         23 Структуру апарату райдержадміністрації (далі – апарат) визначає голова районної державної адміністрації. Апарат складається з відділів та секторів,  які не є юридичними особами. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації. Гранична чисельність апарату затверджується головою обласної державної адміністрації.

         24. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) опрацьовує документи, що надходять до районної державної  адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради; за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

3) перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації   виконання законодавчих актів, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації); вивчає й узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання законодавчих актів, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

4) аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації  роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених  законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення  організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної   державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного  вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку  відповідних територій;

5) здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства апаратом, структурними підрозділами та посадовими особами районної державної адміністрації;

6) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних   та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

         7) проводить разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного й суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення. Бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також про реалізацію  повноважень,  делегованих районною радою;

8) здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться керівництвом районної державної адміністрації;

9) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних приміщеннях районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

10) провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

         11) виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

         25. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із  структурними підрозділами райдержадміністрації та облдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

26. Діяльність апарату здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про апарат та встановленого порядку ведення діловодства.

 

V. Кадрова робота

 

27. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади району висококваліфікованими і компетентними працівниками.

28. Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими головою райдержадміністрації Положенням про організацію роботи з кадрами в Василівській районній державній адміністрації та місцевих органах виконавчої влади й річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом  та керівниками підприємств, установ й організацій, які функціонують на території району.

29. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ з питань кадрової роботи апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах райдержадміністрації – покладається, за рішенням їх керівників, на відповідального за цю роботу працівника.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито й спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

30. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства про державну службу.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.

31. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

32. В районній державній адміністрації, її апараті та структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 (зі змінами та доповненнями), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

33. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

34. Районна державна адміністрація розглядає, погоджує і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, почесними грамотами облдержадміністрації та райдержадміністрації,  заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що функціонують на території району.

35. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

36. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

37. Перший заступник голови, заступники голови та  керівник апарату районної державної адміністрації здійснюють добір кандидатур на посади керівників структурних підрозділів та відділів апарату райдержадміністрації, діяльність яких вони координують згідно з функціональним розподілом обов’язків, вносять пропозиції голові районної державної адміністрації щодо призначення їх на зазначені посади, та представляють під час співбесіди голови з ними.

 

VІ. Організація  роботи з документами  та  контролю

за їх виконанням

 

Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової  інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, від 30 жовтня 2011 року № 1242.

Інструкція з діловодства в апараті районній державній адміністрації затверджується її головою.

Здійснення контролю і перевірка виконання документів в районній державній адміністрації регулюється відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

VІІ. Організація розгляду звернень громадян,

проведення особистого прийому громадян, розгляду запитів

на доступ до публічної інформації

 

38. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

39. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами та доповненнями).

         40. Розгляд запитів на доступ до публічної інформації здійснюється згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

41. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови,  керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків),   керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації. Відповіді на звернення громадян готують відділи апарату, структурні підрозділи районної державної адміністрації.

42. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його перший заступник, заступники, керівником апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації. У структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим наказом керівника відповідного підрозділу. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому та підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації та на  офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

43. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

 

VІІІ. Організація правового забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

 

44. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

45. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями районної ради. 

46. Основними завданнями юридичного відділу є:

1) правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

2) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства апаратом, структурними підрозділами, та посадовими особами районної державної адміністрації;

3) підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, рішень колегії райдержадміністрації, а також наказів керівника апарату райдержадміністрації;

2) проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

3) визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

4) надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

5) представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

6) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

47. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів розпоряджень, наказів, що суперечать чинному законодавству є обов`язковими для розгляду керівниками відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забороняється покладання на юридичний відділ завдань, що не належать до функцій відділу чи виходять за межі його повноважень.

48. Керівник юридичного відділу :

- здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

- організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

 

ІХ. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

районної державної адміністрації

 

49. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної  адміністрації голова районної державної адміністрації утворює  консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії.

Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова районної державної адміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

50. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника, заступників голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

51. До складу колегії можуть входити керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

         52. Засідання колегії скликаються й проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини від загальної кількості її членів.

         53. На розгляд колегії виноситься, як правило, не більше трьох основних питань.

54. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - першим заступником голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одним із заступників голови райдержадміністрації, і який є підставою для видання відповідного розпорядження.

55. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації  та цим Регламентом.

 

Х. Порядок підготовки та проведення нарад

 

56. Голова, перший заступник, заступники голови,  керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

57. Організація проведення нарад у голови районної державної  адміністрації, покладається на апарат райдержадміністрації, або, відповідно до тематики наради, на структурний підрозділ райдержадміністрації; організація проведення нарад у першого заступника та заступників голови райдержадміністрації - на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації.

58. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та  обґрунтування причин внесення питань на розгляд надсилаються учасникам  наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

59. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписується головуючим. Оригінал протоколу надається до організаційного відділу апарату райдержадміністрації у 3-х денний термін.

60. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови  районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації, а в окремих випадках за рішенням головуючого на нараді – відділами апарату, структурними підрозділами районної державної адміністрації, які подають голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у першого заступника, заступників голови райдержадміністрації покладається на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 

61. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

62. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

63. Наради в райдержадміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту та порядку підготовки та проведення нарад в районній державній адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

ХІ. Порядок внесення та розгляду проектів  розпоряджень

голови районної  державної адміністрації

 

64. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, доручень Прем`єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, власних і делегованих повноважень, за власною ініціативою видає одноособово розпорядження.

65. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) вносяться першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками відділів апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації як за дорученням голови райдержадміністрації, так і за власною ініціативою.

Керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (в межах своєї компетенції) можуть вносити проекти розпоряджень голови райдержадміністрації через першого заступника голови, заступників голови райдержадміністрації,  керівника  апарату  райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), при цьому на проекті розпорядження (поряд із підписом першого заступника голови, заступників голови,  керівника апарату  райдержадміністрації) зазначається, яким територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади цей проект розроблено, та ставиться підпис керівника зазначеного органу.    

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником  є виконавець, зазначений першим.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату готують проект листа до відповідної ради за підписом першого заступника, заступників голови або  керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про погодження цього проекту нормативно-правового акту, який додається до нього. Документи надсилаються з супроводжувальним листом.

Головний розпорядник такого проекту розпорядження додає до нього лист відповідної ради.

67. Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

68. Головний розробник організовує, спрямовує й координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

69. Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

70. Проекти погоджуються шляхом їх візування (зазначається посада, ініціали, прізвище особи, яка візує проект розпорядження, дата візування) в аркуші погодження (додаток 8) керівниками відділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів,  які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку: начальником юридичного відділу, начальником загального відділу,  першим заступником голови,  заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку, а також у разі потреби - іншими заступниками голови та передаються  керівнику апарату райдержадміністрації.

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проекти розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, візує начальник юридичного відділу  апарату райдержадміністрації.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» електронні версії проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, підготовлені відповідно до п. ХІІ  цього Регламенту, оприлюднюються розробником (головним розробником) проекту разом із не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх видання та розміщуються на веб-сайті Василівської райдержадміністрації.

Після видання головою райдержадміністрації відповідного розпорядження,  головний розробник  знімає з публікації проект  з веб-сайту  Василівської райдержадміністрації, який носить нормативно-правовий характер.

71. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань, з питань нагородження, притягнення до дисциплінарної відповідальності готуються відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації й візуються: начальником юридичного відділу,  начальником загального відділу, керівником апарату райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, у разі необхідності - іншими заступниками голови райдержадміністрації.

72. Відповідальність у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

73. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації в процесі візування розглядаються в першочерговому порядку.

74. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

75. Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

76. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 2), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

77. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

78. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 3), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

79. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 4), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування й прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

80. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 5), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

81. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

82. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

83. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта,  подає:

копію рішення представництва Державного служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

84. Проекти розпоряджень, які мають нормативно-правовий характер, підлягають оприлюдненню на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 робочих днів до їх розгляду з метою прийняття.  Відповідальним за оприлюднення є розробник акту, до проекту акту ним долучається довідка про розміщення проекту розпорядження на офіційному сайті райдержадміністрації за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.   

85. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктах 70, 76, 78, 79, 80, 84, 87 цього Регламенту.

86. За дорученням голови райдержадміністрації або його першого заступника, заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.

87. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату.

Подання проекту розпорядження голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо його прийняття без попереднього розгляду всіх осіб зазначених в аркуші погодження не допускається.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це  керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 6) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок  (додаток 7).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Тривалість правової експертизи проекту розпорядження голови райдержадміністрації допускається до 2 робочих днів.

Начальник юридичного відділу або особа, яка його заміщує, під час візування проекту розпорядження голови райдержадміністрації здійснює  парафування проекту розпорядження шляхом підписання кожного аркуша проекту розпорядження. 

88. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

89. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в  управлінніюстиції,  згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами та доповненнями).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації, або особою яка його заміщує.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам в паперовому (за визначенням розробника) або електронному вигляді (додаток 9), згідно з розрахунком розсилання та оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

90. Оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою районної державної адміністрації, копії розпоряджень – печаткою загального відділу апарату райдержадміністрації.

91. Оригінали розпоряджень зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архіву апарату  райдержадміністрації.

 

ХІІ. Порядок підготовки електронних версій

проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

92. Електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації, які підлягають публікації, розміщуються на веб-сайті Василівської райдержадміністрації.

93. Розробники проектів розпоряджень голови райдержадміністрації перед поданням на візування керівнику апарату райдержадміністрації подають електронні версії проектів розпоряджень (крім кадрових) до загального відділу апарату райдержадміністрації, який робить відмітку в аркуші погодження про прийняття електронних версій.

94. Розробники готують електронні файли проектів розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - файли) текстовим редактором Word у форматі rtf, розмір шрифту - 14 пт., назва шрифту - Times New Roman.

Для назви файлів  використовується латиниця. Назва файлів має вигляд - rozp.rtf, назва додатків - dodXX.rtf, де XX - номер додатка.

95. Назва файлів розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХКP.rtf, де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К – ознака кадрового розпорядження, P - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера  Р  не ставиться), rtf- текстовий формат.

         96. Назва файлів додатків розпоряджень має вигляд: ДДММРРNХХХDY.rtf,  де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,   XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, D - обов'язковий знак перед номером додатка, Y - номер додатка розпорядження.

         97. Назва файлів архіву повинна мати такий вигляд: ДДММРРNХХХКР.zip,  де ДДММРР - дата розпорядження,  N - обов'язковий знак перед власним номером,  XXX - власний 3-значний номер, який до 3-х знаків доповнюється першими нулями, К - ознака кадрового розпорядження, Р - ознака публікації розпорядження (у разі, якщо розпорядження не підлягає публікації, літера  Р  не ставиться), zip - архівний формат.

Наприклад:

1. Розпорядження від 27.02.2006 № 77 з додатками 1 та 2 підлягає
публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

270206N077P.rtf -  текст розпорядження;

270206N077Dl.rtf -  додаток 1;

270206N077D2.rtf -  додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 270206N077P.zip - в архіві.

2.  Розпорядження від 24.03.2006 № 131 з додатками 1 та 2 не підлягають публікації. Тоді назви файлів розпоряджень та додатків матимуть такий вигляд:

240306N131.rtf -  текст розпорядження;

240306N131.Dl.rtf - додаток 1;

240306N131.D2.rtf - додаток 2.

Всі ці файли мають бути з назвою - 240306N131.zip - в архіві.

98. Загальний  відділ апарату райдержадміністрації після реєстрації розпоряджень опрацьовує електронні версії згідно з паперовими оригіналами, здійснює у разі необхідності виправлення, приєднує електронний бланк розпорядження, перейменовує файли згідно з цим Порядком та зберігає електронні версії розпоряджень голови райдержадміністрації на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації та публікує їх на веб-сайті Василівської  райдержадміністрації в розділі «Нормативно-правова база» «Розпорядження голови райдержадміністрації» (www.vasrda.gov.ua).

99. Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації опрацьовує  електронні версії розпоряджень з кадрових питань відповідно до цього Порядку (розділу ХІІ пунктів 94 - 99) та зберігає файли на відповідних мережних ресурсах апарату райдержадміністрації.

100. Головні розробники несуть персональну відповідальність за відповідність електронних версій їх текстовим оригіналам, визначають чи підлягає розпорядження публікації та ставлять свій підпис в аркуші погодження після слів «Електронна версія надана та відповідає текстовому оригіналу».

 

ХІІІ. Порядок проведення публічного

обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

101. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у газеті «Нова Таврія», офіційному веб-сайті райдержадміністрації або доведення до відома населення в інший спосіб.

102. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

103. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник публікує на офіційному веб-сайті  райдержадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його видання та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами та доповненнями).

104. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

 

ХІV. Порядок підготовки та виконання

доручень голови райдержадміністрації

 

105. Доручення голови райдержадміністрації (далі - доручення) - це письмово оформлені завдання конкретним посадовим особам стосовно питань, які потребують оперативного вирішення або невідкладного реагування. Доручення видається, як правило, за результатами: обговорення на засіданні колегії; наради, в якій бере участь голова районної державної адміністрації; його поїздки по території району; усного завдання голови районної державної адміністрації з нагальних питань, що  потребують оперативного вирішення (далі - захід).

106. Організація підготовки проекту доручення:

1) якщо доручення стосується питання, що належить до компетенції першого заступника голови, заступників голови, або керівника апарату райдержадміністрації, підготовку проекту доручення здійснює той структурний підрозділ, який готував захід, а контроль за виконанням доручення у цьому випадку покладається на відповідного заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків);

2) якщо доручення стосується питань, що охоплюють різні напрямки діяльності райдержадміністрації, тобто віднесені до компетенції як першого заступника голови, так і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, організація підготовки проекту такого доручення та контроль за його виконанням здійснюється тим із заступників голови, якого визначив голова райдержадміністрації;

3) за результатами робочої поїздки голови райдержадміністрації по території району  організація підготовки проекту доручення покладається на заступника голови райдержадміністрації, який закріплений за цією територією, згідно з розподілом обов'язків.

107. Проект доручення голови райдержадміністрації готується згідно з цим Регламентом та встановленим в райдержадміністрації порядком ведення діловодства і повинен мати такі реквізити: заголовок (про що), дата, зміст, підпис посадової особи, яка вносить проект доручення, та підпис голови райдержадміністрації.

108. В дорученні повинно бути визначено:

конкретні завдання;

виконавців (структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади або конкретні посадові особи);

терміни виконання кожного завдання;

термін підготовки узагальненої інформації.

109. Координація та контроль за виконанням цих завдань покладається на першого заступника голови, заступників голови,  керівника апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків).

110. Розсилку виконавцям копій доручень у дводенний термін забезпечує  загальний відділ апарату райдержадміністрації.

111. Завізований проект доручення подається на підпис голові райдержадміністрації не пізніше ніж через 3 дні після проведеного заходу.

112. Організація виконання доручення та інформування про хід його виконання:

1) перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації контролюють виконання завдань доручення згідно з розподілом обов'язків і визначають для цього відповідальний відділ апарату, структурний підрозділ райдержадміністрації (посадову особу);

2) у визначений термін відповідальний відділ апарату, структурний підрозділ райдержадміністрації готує підсумкову інформацію про хід виконання доручення із пропозицією щодо зняття його з контролю, як виконаного, або, у разі необхідності, продовження терміну його виконання; ця інформація візується безпосереднім виконавцем, керівником відповідального відділу апарату, структурного підрозділу райдержадміністрації та подається на підпис першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків);

3) завізована і підписана підсумкова інформація надається до організаційного відділу апарату райдержадміністрації, для контролю за фактичним виконанням завдань, визначених кожним пунктом доручення.

113. Якщо підсумкова інформація свідчить про виконання доручення в повному обсязі, організаційний відділ апарату райдержадміністрації візує і надає її голові райдержадміністрації для прийняття рішення про зняття доручення з контролю.

У разі, якщо доручення виконано не в повному обсязі або інформація є неякісною і не дає можливості оцінити рівень виконання доручення, організаційний відділ апарату райдержадміністрації готує висновки та пропозиції щодо вжиття додаткових заходів для забезпечення виконання доручення.

114. Якщо термін виконання доручення продовжено, відповідальний відділ апарату, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує виконання доручення належним чином і в повному обсязі та інформує голову райдержадміністрації про його виконання.

 

ХV.  Підготовка  матеріалів для  розгляду  районною радою

 

         115. Пропозиції щодо питань, які необхідно внести на розгляд районної ради, узгоджуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з першим заступником голови, заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) та невідкладно подаються до організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

         116. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату та з головою районної державної адміністрації.

         117. Проекти рішень районної ради готуються з додержанням вимог, викладених у цьому Регламенті, рішеннях районної ради та розпорядженнях голови районної ради з питань підготовки матеріалів для розгляду районною радою.

         118. Погоджені проекти рішень районної ради разом із супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного сесії та пропозиціями щодо кандидатур доповідачів на пленарному засіданні районної ради передаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше ніж за 25 днів до сесії районної ради.

         ХVІ. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами влади та органами місцевого самоврядування

 

119. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

120. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

121. Райдержадміністрація погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних підрозділів центральних  органів виконавчої влади, у тому числі їх структурних підрозділів, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших органів центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції).

122. Райдержадміністрація забезпечує дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях забезпечення на підзвітній території виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України інших органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

123. Райдержадміністрація у встановлений строк розглядає питання про погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій що належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади  їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів виконавчої влади та їх заступників.

 

ХVІІ. Система  інформування

 

124. Розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника  структурного підрозділу райдержадміністрації призначається працівник,  відповідальний за збір, обробку й подання до сектору з питань внутрішньої  політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації щоденної інформації про найважливіші події у житті  району, міста чи галузі.

         125. Відповідають за організацію системи збору, обробки та передачі інформації з територій  заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків),  керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

         126. Порядок та періодичність надходження інформації визначаються  положенням про систему інформування в районній державній адміністрації, яке затверджується відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

ХVІІІ. Порядок  виїзду та оформлення відряджень

 

         127. Відрядження працівників апарату районної державної адміністрації оформляється у відділі кадрової роботи апарату райдержадміністрації, відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації.

         Підставою для оформлення розпорядженням голови райдержадміністрації є відповідний лист-виклик, або службова записка працівника з обґрунтуванням необхідності відрядження.

         Після повернення з відрядження працівники, крім фінансового звіту, який подається до відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, у  триденний термін також готують для затвердження письмовий звіт начальнику відділу, а останні подають свій звіт  керівнику апарату райдержадміністрації.

128. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації узгоджують питання свого від`їзду у відрядження з першим заступником,   заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

129. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації видають  накази про виїзд у відрядження підлеглих працівників, включаючи й себе.

         130. Звіти щодо відряджень працівників структурних підрозділів  райдержадміністрації затверджують керівники цих підрозділів, а звіти   керівників підрозділів - їх заступники, які підписали їх посвідчення на  відрядження.

         131. Відрядження за кордон здійснюються у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

ХІХ. Режим роботи районної державної адміністрації

 

         132. Розпорядженням голови райдержадміністрації встановлюються режим роботи та правила внутрішнього трудового розпорядку в райдержадміністрації.

     133. Перебування працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації у робочий час поза службовим приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з керівництвом цих підрозділів.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації повинні доводити до відома про свою відсутність у службовому приміщенні в робочий час першого заступника, заступників голови або  керівника апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

         134. У структурних підрозділах ведеться табельний облік робочого часу його працівників. Підписаний керівником апарату райдержадміністрації, структурного підрозділу табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію райдержадміністрації або структурного підрозділу 25 числа  кожного місяця.

 

ХХ. Порядок надання щорічних відпусток

 

135. Щорічні відпустки першому заступнику голови, заступникам голови,  керівнику апарату районної державної адміністрації,  керівникам та працівникам  підрозділів райдержадміністрації надаються, за наявності права на них, згідно з відповідними графіками відпусток, затвердженими головою районної державної адміністрації.

136. Графік відпусток керівників підрозділів районної державної адміністрації підлягає узгодженню з першим заступником голови, заступниками голови,  керівником апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

137. Конкретний термін надання відпустки голові районної державної адміністрації погоджується головою обласної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім`я, про що голова райдержадміністрації повідомляється відповідним листом за підписом  заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

138. Конкретний термін надання відпусток керівникам  підрозділів районної державної адміністрації погоджується головою районної державної адміністрації за їх особистою заявою, поданою на його ім`я.

Заяви на надання щорічних відпусток керівникам підрозділів райдержадміністрації попередньо візуються першим заступником голови,  заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

         139. Щороку, до 15 грудня, відділом кадрової роботи апарату, за пропозиціями керівників  підрозділів райдержадміністрації, складається загальний графік щорічних відпусток працівників райдержадміністрації на наступний рік з урахуванням наявності права працівників на надання їм відпусток, який затверджується головою районної державної адміністрації. Графіки відпусток працівників підрозділів райдержадміністрації візуються їх керівниками та затверджуються першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, згідно розподілу обов’язків.

         140. Заяву щодо надання відпустки працівнику підрозділу райдержадміністрації візують начальник відповідного підрозділу, начальник відділу кадрової роботи та начальник відділу фінансово-господарського  забезпечення апарату – головний бухгалтер апарату райдержадміністрації, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, відповідно із розподілом обов’язків. 

 

Четвер, 27 Лютого 2014 08:59

Переглядів: 13020

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

partners
partners
partners
partners
partners
partners
Министерство доходов и сборов Украины
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ при ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Державна підтримка енергозбереження

Безвізовий режим
Інвестиційний портал Запорізької області